ODPADY po NOVOM

OZV RECobal
autorizovaná Organizácia zodpovednosti výrobcov
pre obaly a neobalové výrobky.
Kontaktujte nás
Prosím vyplňte označené polia.
Prosím zadajte e-mail v tvare "email@domena.sk".

Ďakujeme!

Vaša požiadavka bola úspešne odoslaná.
V najbližšej dobe Vás budeme kontaktovať.
Claudia Gettlerová

Aktuálne: RECobal získal autorizáciu MŽP SR

Spoločnosť RECobal s.r.o. sa stala ďalším držiteľom autorizácie MŽP SR na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Ide o nový subjekt na slovenskom trhu kolektívneho plnenia obalových povinností.

„RECobal je pripravený poskytovať svojim klientom, výrobcom obalových aj neobalových výrobkov profesionálne služby zamerané na plnenie ich vyhradených povinností vyplývajúcich zo zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch. V komunálnej oblasti má ambíciu priniesť potrebný impulz do rozvoja triedeného zberu zložiek v slovenských mestách a obciach, pretože ten súčasný, až na malé výnimky, výrazne zaostáva za štandardom členských krajín EÚ,“ uviedla konateľka spoločnosti Claudia Gettlerová.

RECobal so svojim trhovým podielom bude patriť k menšín OZV, avšak práve toto postavenie mu umožní zamerať sa na kvalitu poskytovaných služieb.


14. február 2020 / SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU za 4.štvrťrok 2019

31. január 2020 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za obdobie 4.štvrťroku 2019

31. január 2020 / AKTUÁLNY ZOZNAM PARTNERSKÝCH OBCÍ NA ROK 2020

14. november 2019 / SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU za 3.štvrťrok 2019

31. október 2019 / Zmluva o plnení vyhradených povinností a cenník na rok 2020

31. október 2019 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za obdobie 3.štvrťroku 2019

15. august 2019 / SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU za 2.štvrťrok 2019

31. júl 2019 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za rok 2018

30. júl 2019 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za obdobie 2.štvrťroku 2019

15. máj 2019 / SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU za 1.štvrťrok 2019

30. apríl 2019 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za obdobie 1.štvrťroku 2019

31. január 2019 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za obdobie 4.štvrťroku 2018

31. január 2019 / AKTUÁLNY ZOZNAM PARTNERSKÝCH OBCÍ NA ROK 2019

31. október 2018 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za obdobie 3.štvrťroku 2018

31. júl 2018 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za obdobie 2.štvrťroku 2018

31. júl 2018 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za rok 2017

30. apríl 2018 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za obdobie 1.štvrťroku 2018

31. január 2018 / AKTUÁLNY ZOZNAM PARTNERSKÝCH OBCÍ NA ROK 2018

30. júl 2017 / SPRÁVA O ČINNOSTI OZV RECobal za rok 2016

ČO sa MENÍ

Zodpovednosť obcí za nakladanie s odpadmi sa posilňuje o zodpovednosť výrobcov.

Od 1. januára 2016 vstúpi na Slovensku do platnosti nový zákon o odpadoch.

Podľa neho musia mestá a obce od júla 2016 uviesť do praxe nový systém zberu a triedenia odpadov, zameraný na striktné oddelenie zberu zmesového komunálneho odpadu (KO) od zberu triedených zložiek komunálneho odpadu (plasty, papier, sklo, kovy...).

Oba typy odpadov – zmesový a vytriedený KO - budú financované z dvoch rozličných zdrojov

Náklady na zber a zneškodňovanie zmesového KO a triedený zber kuchynských a biologicky rozložiteľných odpadov budú hradené z rozpočtov samospráv. Náklady na zber, dotrieďovanie a recykláciu obalových a neobalových zložiek KO budú hradiť výrobcovia a Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Po novom sú teda za organizačné i finančné zabezpečenie tradičného triedeného zberu odpadov v mestách a obciach zodpovední výrobcovia,

ktorí uvádzajú na náš trh výrobky balené v papierových, plastových, sklenených či kovových obaloch alebo neobalové výrobky z týchto materiálov, ako sú napr. časopisy, plastový nábytok, okenné sklo.

Pre mestá a obce bude preto dôležité postupne znižovať množstvo zmesového KO.

Recept je jednoduchý: čím viac recyklovateľných zložiek sa z komunálneho odpadu vytriedi a zhodnotí, tým menej prostriedkov bude musieť obec vynaložiť na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom.

3 DÔLEŽITÉ zmeny NOVÉHO SYSTÉMU

Zoznámte sa s tými najdôležitejšími zmenami zákona o odpadoch 79/2015 Z. z.

OZV – nové subjekty na mape odpadového hospodárstva

O vzniknutý odpad z obalových a neobalových výrobkov na miestnej úrovni sa musia postarať výrobcovia. Na tento účel si budú zakladať tzv. OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov). Tieto musia do 31. 3. 2016 požiadať MŽP SR o autorizáciu.

Nový systém financovania

Zmena financovania v odpadovom hospodárstve samospráv nastáva od 1. 7. 2016. Obce zostávajú zodpovedné za zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Triedenie odpadu naberá nový význam

Pokiaľ bol doteraz triedený zber zložiek komunálneho odpadu iba „povinnou jazdou“ a zaťažoval rozpočet miest a obcí, v blízkej budúcnosti môže byť pomocníkom samosprávy pri optimalizácii nákladov celého odpadového hospodárstva, pri zmesovom odpade môže mať pre obce významné ekonomicko-environmentálne prínosy.

NA STIAHNUTIE

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. (aktualizácia účinná od 1.1.2018)
Malý sprievodca
triedeným zberom

DÔLEŽITÉ dátumy

September - december 2015

Hľadanie partnerstva medzi OZV, obcami a zberovými spoločnosťami.

1. 1. 2016

Nadobúda účinnosť nový zákon o odpadoch.

Do 10. 1. 2016

MŽP SR zverejní údaje potrebné pre výpočet zberového a trhového podielu výrobcu vyhradeného výrobku na rok 2016.

Do 31. 3. 2016

Podpis zmluvy medzi obcami a žiadateľmi o autorizáciu.

1. 4. 2016

Spúšťa sa proces autorizácie OZV.

Do 8. 4. 2016

Losovanie OZV pre obce, ktoré nie sú zahrnuté v žiadostiach o autorizáciu.

22. 4. 2016

MŽP SR udelilo OZV RECobal autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky.

Do 30. 6. 2016

Ukončenie procesu autorizácie OZV, obce prijmú nové VZN o nakladaní s KO.

1. 7. 2016

Nové pravidlá financovania komunálneho odpadového hospodárstva, začína pôsobnosť OZV v SR.

2015
2016
2020
September
Október
November
September - december
December
Január
1.1.
do 10.1.
Február
Marec
Apríl
do 31.3.
1.4.
do 8.4.
Máj
22.4.
Jún
Júl
do 30.6.
1.7.
Apríl

ČO TO pre Vás ZNAMENÁ

Rovnocenné partnerstvo

Mestá a obce stoja pred úlohou vybrať si nového zmluvného partnera, budúcu organizáciu zodpovednosti výrobcov, s ktorou budete dlhodobo spolupracovať pri uskutočňovaní triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov (obalových i neobalových) na miestnej úrovni. Preto si svojho nového partnera starostlivo vyberte z viacerých ponúk a nepodpisujte prvý návrh zmluvy o budúcej zmluve, s ktorým Vás oslovia.

Ďalším dôležitým subjektom do partie bude tiež zberová spoločnosť zabezpečujúca samotný zber. Pokiaľ ste spokojní so službami tej súčasnej, bude ich zabezpečovať naďalej ona. Súhra OZV, obce a zberovej spoločnosti, dobre nastavené pravidlá spolupráce, otvorená komunikácia s občanmi prinesú na miestnej úrovni novú kvalitu služieb. Obec bude mať naďalej na starosti zmesový komunálny odpad, nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi, prevádzku zberového dvora.

nové zmluvné vzťahy

informačné toky (t.j. zberová spoločnosť dáva na vedomie obci aj OZV vyzbierané množstvá; OZV a obec si navzájom odsúhlasia vyzbierané množstvá).

finančné toky (OZV uhrádza zberovej spoločnosti náklady za zber, prepravu, triedenie; obci náklady za zberový dvor, prenájom a prácu s verejnosťou).

ČO Vám TO PRINESIE

Optimalizácia a efektívny triedený zber

V prvom rade to samospráve prinesie nového silného partnera, s ktorým sa obec dohodne na spôsobe, akým smerom sa bude uberať triedený zber komunálnych odpadov v obci či meste. V prípade dobre nastavených parametrov spolupráce naberie táto oblasť novú dynamiku, systémy triedeného zberu začnú vynášať väčšie množstvo vyzbieraných surovín (papier, plasty, sklo, kovy).

Očakávaným dôsledkom nového prístupu bude postupné znižovanie objemu zmesového komunálneho odpadu, čo ušetrí mestám a obciam značné finančné náklady.

PREČO práve OZV RECOBAL

Prináša vlastné riešenia na zefektívnenie triedeného zberu

RECobal prináša na Slovensko nový pohľad na oblasť triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, osvedčené zahraničné know-how, skúsenosti pri uplatňovaní a zavádzaní inovatívnych riešení, ktoré by mali zabezpečiť zefektívnenie výťažnosti zozbieraných zložiek, zvýšenie miery ich recyklácie i optimalizáciu nákladov. RECobal nie je poznačený doterajšími praktikami slovenského trhu s odpadmi a je zárukou, že sa s odpadmi bude skutočne nakladať po novom.

RECobal chce posunúť Slovensko ku krajinám, ktoré patria k svetovej špičke v dosahovaní výsledkov triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, ako sú Nemecko a Rakúsko. V úzkej spolupráci so skupinou Reclay, pôsobiacou v týchto krajinách ako kolektívne systémy na plnenie obalových povinností pre výrobcov, sa to v priebehu nasledujúcich rokov podarí!

Naše princípy

Transparentné plnenie
všetkých zákonných povinností.

Dodržiavanie
princípov hospodárskej súťaže.

Zavádzanie efektívnych
systémov
triedeného zberu odpadov.

Včasné finančné plnenie všetkých
nákladov
za zber, spracovanie a zhodnotenie odpadov z obalov a neobalov.

logo

O RECobale

RECobal je slovenská spoločnosť, ktorá má ambíciu plnenia vyhradených povinností za zastúpených výrobcov uvádzajúcich na trh SR výrobky balené v papierových, plastových, sklenených, kovových či drevených obaloch alebo neobalové výrobky v súlade s udelenou autorizáciou.

Spoločnosť je založená výhradne výrobcami, ktorí si chcú plniť svoje vyhradené povinnosti transparentne, férovo a zodpovedne prostredníctvom tejto organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s odpadom z obalových a neobalových výrobkov.

ČASTO kladené OTÁZKY

Zákon ako celok nadobúda účinnosť od 1. januára 2016. V prvom polroku budúceho roka sa rozhodne o tom, ktoré spoločnosti budú autorizované ako organizácie zodpovednosti výrobcov. Skutočné plnenie podľa zákona nastane až od 1. 7. 2016. Do tohto termínu majú obce povinnosť schváliť nové všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom už budú zapracované všetky zmeny vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..
Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v SR založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ. OZV, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v zákone o odpadoch alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu.

Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, požiadavky na poskytnuitie informácií o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

Zmluvy o budúcich zmluvách musia byť podpísané medzi obcou a žiadateľom o autorizáciu najneskôr do konca marca 2016. Tieto zmluvy sú súčasťou žiadosti o autorizáciu.

Záujemcovia o vykonávanie činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov sú povinní do 31. marca 2016 doručiť na Ministerstvo životného prostredia žiadosť o udelenie autorizácie. V predloženej žiadosti je potrebné preukázať uzavretie zmlúv o budúcich zmluvách s obcami a mestami, preukázať predpokladaný rozsah územného pokrytia a špecifikáciu predpokladaných nákladov. Autorizované budú musieť byť všetky spoločnosti, ktoré budú chcieť fungovať ako OZV.

Autorizáciou OZV sa zabezpečí:
odborný a kvalifikovaný výkon triedeného zberu komunálneho odpadu na miestnej úrovni prostredníctvom finančne zabezpečených a stabilných spoločností, prehľadný materiálový tok odpadov, dostatok finančných prostriedkov na financovanie triedeného zberu odpadov a jeho ďalší rozvoj, systematická práca s verejnosťou, ako aj optimalizácia existujúcich systémov zberu a spracovania odpadov.

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu,

 • výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie.
  napr. patrí sem plastový nábytok alebo plastové hračky
 • papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem hygienického a sanitárneho papiera, výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera, papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, cenín.
  napr. patria sem tlačoviny, knihy, časopisy
 • sklo vrátane tabuľového obločného skla
 • viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky

Zmluva musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä

 • popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu
 • spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov. Uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto OZV
 • spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
 • podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce
 • výšku nákladov na triedený zber v obci

Nie. V zmysle § 81 ods. 22 zákona o odpadoch môže obec pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou OZV pre obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka.

Ministerstvo životného prostredia vydalo upozornenie pre samosprávy o tom, že uzatváranie viacerých zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti obalov a neobalov môže viesť k pokutám a súdnym sporom. Viac TU.

Do vytvorenia koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov rieši túto situáciu Ministerstvo životného prostredia SR. MŽP je povinné do 8. apríla 2016 uskutočniť zlosovanie prostredníctvom koordinačného centra práve pre tie obce, s ktorými žiadna OZV zmluvu dobrovoľne neuzavrela. Žiadatelia o udelenie autorizácie na činnosť OZV pre obaly sú povinní výsledky tohto zlosovania rešpektovať.

Neuzatvorenie zmluvy má pre obec ďalšie dôsledky. OZV je oprávnená vo vylosovanej obci overovať funkčnosť a nákladovost triedeného zberu, s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov. Môže tiež navrhovať obci a tomu, kto vykonáva na jej území triedený zber, zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti. Ak obec alebo ten, kto vykonáva v obci triedený zber komunálneho odpadu neuskutoční navrhované zmeny v systéme triedeného zberu, je OZV pre obaly oprávnená uhrádzať tomu, kto v tejto obci vykonáva triedený zber iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne; náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná tejto osobe uhradiť obec.

Nie, avšak z uvedených zmlúv nemôže vyplývať pre verejného obstarávateľa akákoľvek možnosť odplatného plnenia a ani žiadne skryté formy možnej úhrady.

Pokiaľ má obec podpísanú zmluvu s niektorou zo súčasných oprávnených organizácií, predmetom ktorej je úhrada nákladov obce spojených so zabezpečovaním nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci alebo jej finančná podpora v tejto oblasti, a táto bola uzatvorená podľa doterajších predpisov, je obec oprávnená ju po 1. januári 2016 písomne vypovedať s 1 mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Pokiaľ dôjde k výpovedi v priebehu mesiaca január 2016 takáto zmluva stráca platnosť k 28. 2. 2016 a obec môže uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s hociktorým žiadateľov o autorizáciu do 31. 3. 2016

KONTAKT

RECobal s.r.o.

Bohrova 1
85101 Bratislava

IČO: 47 257 997
DIČ: 2120106285
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro., vložka č. 104851/B


Ing. Claudia Gettlerová

konateľka
E-mail: info@recobal.sk

Obchodné oddelenie:
Tel.: +421 911 075 557, 0903 993 818
E-mail: obchod@recobal.sk

www.recobal.sk